Биа Акаунт - счетоводни услуги за фирми и частни лица, професионално счетоводно обслужване на абонамент, годишно приключване
Добрият бизнес е низ от лесни решения.
 Чарли Мънгър
За нас Услуги Цени Кариери Контакти
Услуги

Абонаментно счетоводно обслужване на юридически и физически лица
ТРЗ, социално, здравно и пенсионно обслужване
Допълнителни услуги
Консултации
Охрана на труда

Абонаментно счетоводно обслужване за юридически и физически лица

 • Разрабтване на индивидуален сметкоплан съобразен със специфичната дейност на всяка фирма;
 • Компютърна обработка на стопанските операции,съообразно нормативните изисквания;
 • Изготвяне на синтетични и аналитични счетоводни справки;
 • Съставяне на счетоводен амортизационен план;
 • Съставяне на данъчен амортизационен план, съгласно критериите на ЗКПО;
 • Оценка на валутните разплащания и валутните наличности;
 • Начисляване на данъци при източника по ЗКПО и ЗОДФЛ;
 • Аналитично отчитане на матриалните запаси по средно претеглена цена.Съставяне на инвентаризационни описи към всеки един момент.Справка за движението на всеки един артикул;
 • Изготвяне на различни видове справки за активите и псивите на предприятието;
 • Месечно изготвяне на дневници за покупки и продажби и справка декларация по ЗДДС и тяхното подаване по електронен път;
 • Изготвяне на счетоводни справки за наличие на вземания и задължения към трети лица.

ТРЗ, социално, здравно и пенсионно осигуряване

 • Изготвяне на трудови договори със съответните длъжностни характеристики;
 • Уведомления по чл.62, ал.4 от КТ и подаване по електронен път;
 • Изготвяне на граждански договори,сметка за изплатени суми и т.н.;
 • Издаване на служебни бележки, удостоверения и др.;
 • Попълване на платежни документи за осигурителни,здравни вноски, данъци и др.;
 • Изготвяне на ведомости за заплати;
 • Изчисляване на обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и др.;
 • Своевремено подаване на информация за осигурените лица в ТД на НАП по електронен път;
 • Изготвяне на всички видове удостоверения и справки за заверка на осигурителен и трудов стаж.

Допълнителни счетоводни услуги

 • Съставяне на междинни счетоводни отчети;
 • Годишно счетоводно приключване, съставяне на годишни счетоводни отчети и приложенията към тях;
 • Попълване на данъчни декларации по ЗОДФЛ, ЗКПО, ЗМДТ ,КЗО, ДОПК и др.;
 • Текущи инвентаризации. Вътрешен одит с цел- установяване на евентуални отклонения при упражняване на данъчните права и на данъчните задължения спрямо данъчните норми;
 • Изготвяне на документация, необходима за кандидатстване за отпускане на банкови кредити;
 • Данъчна защита. Подготовка на документи за данъчни ревизии.

Консултации

 • Текущи консултации и препоръки относно проблематиката на данъчното облагане, осигуряване и др.;
 • Изготвяне на финансово-счетоводни анализи. Прогнози;
 • Консултации по управление на човешките ресурси, трудови и извън трудови възнаграждения.

Охрана на труда

 • Охрана на труда, включваща здравословни и безопастни условия на труд, лични и колективни предпазни средства;
 • Трудова медицина, оценка на минималния риск на работното място и противопожарна безопастност;
 • Първични и периодични инструктажи на персонала.


Абонаментно счетоводно обслужване на юридически и физически лица
ТРЗ, социално, здравно и пенсионно обслужване
Допълнителни услуги
Консултации
Охрана на труда
начало | нагоре
Copyright 2006, BIA Account Created by ABC Design & Communication