Биа Акаунт - счетоводни услуги за фирми и частни лица, професионално счетоводно обслужване на абонамент, годишно приключване
Ако искаш проблемите ти да изглеждат малки, гледай ги от далече...
 
За нас Услуги Цени Кариери Контакти
Услуги

Абонаментно счетоводно обслужване на юридически и физически лица
ТРЗ, социално, здравно и пенсионно обслужване
Допълнителни услуги
Консултации
Охрана на труда

Абонаментно счетоводно обслужване за юридически и физически лица

 • Разрабтване на индивидуален сметкоплан съобразен със специфичната дейност на всяка фирма;
 • Компютърна обработка на стопанските операции,съообразно нормативните изисквания;
 • Изготвяне на синтетични и аналитични счетоводни справки;
 • Съставяне на счетоводен амортизационен план;
 • Съставяне на данъчен амортизационен план, съгласно критериите на ЗКПО;
 • Оценка на валутните разплащания и валутните наличности;
 • Начисляване на данъци при източника по ЗКПО и ЗОДФЛ;
 • Аналитично отчитане на матриалните запаси по средно претеглена цена.Съставяне на инвентаризационни описи към всеки един момент.Справка за движението на всеки един артикул;
 • Изготвяне на различни видове справки за активите и псивите на предприятието;
 • Месечно изготвяне на дневници за покупки и продажби и справка декларация по ЗДДС и тяхното подаване по електронен път;
 • Изготвяне на счетоводни справки за наличие на вземания и задължения към трети лица.

ТРЗ, социално, здравно и пенсионно осигуряване

 • Изготвяне на трудови договори със съответните длъжностни характеристики;
 • Уведомления по чл.62, ал.4 от КТ и подаване по електронен път;
 • Изготвяне на граждански договори,сметка за изплатени суми и т.н.;
 • Издаване на служебни бележки, удостоверения и др.;
 • Попълване на платежни документи за осигурителни,здравни вноски, данъци и др.;
 • Изготвяне на ведомости за заплати;
 • Изчисляване на обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и др.;
 • Своевремено подаване на информация за осигурените лица в ТД на НАП по електронен път;
 • Изготвяне на всички видове удостоверения и справки за заверка на осигурителен и трудов стаж.

Допълнителни счетоводни услуги

 • Съставяне на междинни счетоводни отчети;
 • Годишно счетоводно приключване, съставяне на годишни счетоводни отчети и приложенията към тях;
 • Попълване на данъчни декларации по ЗОДФЛ, ЗКПО, ЗМДТ ,КЗО, ДОПК и др.;
 • Текущи инвентаризации. Вътрешен одит с цел- установяване на евентуални отклонения при упражняване на данъчните права и на данъчните задължения спрямо данъчните норми;
 • Изготвяне на документация, необходима за кандидатстване за отпускане на банкови кредити;
 • Данъчна защита. Подготовка на документи за данъчни ревизии.

Консултации

 • Текущи консултации и препоръки относно проблематиката на данъчното облагане, осигуряване и др.;
 • Изготвяне на финансово-счетоводни анализи. Прогнози;
 • Консултации по управление на човешките ресурси, трудови и извън трудови възнаграждения.

Охрана на труда

 • Охрана на труда, включваща здравословни и безопастни условия на труд, лични и колективни предпазни средства;
 • Трудова медицина, оценка на минималния риск на работното място и противопожарна безопастност;
 • Първични и периодични инструктажи на персонала.


Абонаментно счетоводно обслужване на юридически и физически лица
ТРЗ, социално, здравно и пенсионно обслужване
Допълнителни услуги
Консултации
Охрана на труда
начало | нагоре
Copyright 2006, BIA Account Created by ABC Design & Communication